WOO Verzoek

In de Wet open overheid (hierna Woo) is geregeld dat u informatie kunt opvragen bij bestuursorganen, dus ook bij de Syntrophos. Dit heet een Woo-verzoek.

U kunt alleen schriftelijk of via het e-mailadres: woo@syntrophos.nl een Woo-verzoek indienen. Syntrophos neemt Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend (zoals sociale media of fax) niet in behandeling.

Voorwaarden

Een Woo-verzoek gaat over informatie over het beleid van Syntrophos, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek precies aangeven welke informatie u wilt hebben of over welke zaak het gaat. De Woo bepaalt samen met andere wetgeving welke informatie geschikt is om openbaar te maken. Syntrophos voldoet aan uw Woo-verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Lees meer over de Woo: https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo

Weigering

Syntrophos kan uw verzoek weigeren op grond van de weigeringsgronden, die in de Woo bepaald zijn. Er zijn absolute weigeringsgronden. Bij de absolute weigeringsgronden blijft het verstrekken van informatie achterwege. Bij relatieve weigeringsgronden maakt Syntrophos een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar gemaakt te worden. Syntrophos kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de reeds openbare documenten.

Besluit

Syntrophos neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. Syntrophos kan wanneer zij meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen, de beslissingstermijn met maximaal 2 weken uitstellen. Hierover ontvangt u dan een brief of terugkoppeling per e-mail.

Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld door ons, met vragen over uw verzoek. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.

Indienen

U kunt alleen schriftelijk een Woo-verzoek indienen of door een e-mail te sturen naar het emailadres: woo@syntrophos.nl.

Syntrophos neemt Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend (zoals sociale media of fax) niet in behandeling.

Schriftelijk indienen

U kunt schriftelijk een Woo-verzoek sturen:

Syntrophos

T.a.v. Contactpersoon Woo, team Advies

onder vermelding van : Woo verzoek

Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse

Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan op grond van de Archiefwet wettelijk is toegestaan. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn.